MST: CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư MST được thông qua theo nghị quyết hợp lệ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 26/5/2023 và được sửa đổi bổ sung ngày 07/6/2023.

File đính kèm: Điều lệ MST

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...