MST: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Ngày 27/6/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư MST ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính với Chi...

MST: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Ngày 23/6/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư MST họp, thống nhất ra Nghị quyết Hội...

MST: Công bố Nghị quyết Ban Kiểm soát

Kính gửi Quý cổ đông Ngày 27/5/2020, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư MST đã ban hành...

MST: Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ...

MST: Công bố Bản cung cấp thông tin của Tổng Giám đốc

Công ty CP Đầu tư MST công bố Bản cung cấp thông tin của ông Phan Duy Dũng – Tổng...

MST: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Công ty CP Đầu tư MST công bố nghị quyết HĐQT về việc bầu, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám...

MST: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị

Công ty CP Đầu tư MST công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Bầu Chủ tịch Hội...

MST: Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty CP Đầu tư MST công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên bản Đại hội đồng...

MST: Thông báo liên quan thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư MST nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 05/5/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư MST nhận được đơn xin rút khỏi Danh sách ứng cử thành...

MST: Công ty CP Đầu tư MST công bố Sơ yếu lý lịch Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS

Ngày 04/5/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư MST (“Công ty”) nhận được hồ sơ ứng cử vào thành viên...

Loading...