MST: Công ty con Trainco trúng gói thầu hỗn hợp

Căn cứ quyết định số 2736/QĐ-CAT-PH10 do Công an tỉnh Đắk Lắk ban hành ngày 29/9/2020, Liên danh Công ty...

MST trúng gói thầu số 01: (thi công xây dựng): Nhà tạm giữ Công an huyện Định Quán thuộc Công an tỉnh Đồng Nai

Căn cứ quyết định số 2727/QĐ-CAT-PH10 do Công an tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 28/9/2020, Liên danh MST –...

MST: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Ngày 27/6/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư MST ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính với Chi...

MST: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Ngày 23/6/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư MST họp, thống nhất ra Nghị quyết Hội...

MST: Công bố Nghị quyết Ban Kiểm soát

Kính gửi Quý cổ đông Ngày 27/5/2020, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư MST đã ban hành...

MST: Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ...

MST: Công bố Bản cung cấp thông tin của Tổng Giám đốc

Công ty CP Đầu tư MST công bố Bản cung cấp thông tin của ông Phan Duy Dũng – Tổng...

MST: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Công ty CP Đầu tư MST công bố nghị quyết HĐQT về việc bầu, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám...

MST: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị

Công ty CP Đầu tư MST công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Bầu Chủ tịch Hội...

MST: Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty CP Đầu tư MST công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên bản Đại hội đồng...

Loading...