Ban lãnh đạo

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thanh Tuyên Chủ tịch HĐQT
2 Nguyễn Huy Quang Phó Chủ tịch HĐQT
3 Phan Duy Dũng Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
4 Hoàng Văn Minh Thành viên HĐQT
5 Nguyễn Thanh Bình Thành viên HĐQT
6 Trần Quang Thọ Phó Tổng Giám đốc
Loading...