Ban lãnh đạo

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Huy Quang Chủ tịch HĐQT
2 Phan Duy Dũng Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
3 Hoàng Văn Minh Thành viên HĐQT
4 Ngô Việt Hậu Thành viên HĐQT
5 Trần Trung Khìn Phó Tổng Giám đốc
6 Trịnh Văn Hưng Phó Tổng Giám đốc

 

Loading...