Ban lãnh đạo

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Huy Quang Chủ tịch HĐQT
2 Phùng Xuân Nam Phó Chủ tịch HĐQT
3 Phan Duy Dũng Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
4 Hoàng Văn Minh Thành viên HĐQT
5 Ngô Việt Hậu Thành viên HĐQT
6 Trần Trung Khìn Phó Tổng Giám đốc
7 Trịnh Văn Hưng Phó Tổng Giám đốc

 

Loading...