MST: Thông báo liên quan thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư MST nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 05/5/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư MST nhận được đơn xin rút khỏi Danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ông Nguyễn Văn Lâm do lý do cá nhân. Đồng thời, Công ty cũng nhận được hồ sơ xin ứng cử vào Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Nguyễn Thị Hồng Tân.

Trân trọng thông báo!

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...