MST: NQ HĐQT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Chi tiết: CBTT CV25 MST

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...