MST: NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CPĐT MST ĐỂ BẢO ĐẢM CHO CÁC NGHĨA VỤ TRÁI PHIẾU DO CÔNG TY CPĐT VÀ XÂY DỰNG VINA 2 PHÁT HÀNH, THEO ĐỀ NGHỊ CỦA CÔNG TY CP ĐT VÀ XD VINA2

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư MST để đảm bảo cho các nghĩa vụ Trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina 2 phát hành, theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dưng Vina2.

File đính kèm: CV73 CBTT MST

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...