MST: NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Chi tiết; CBTT NQ chốt DS ĐHĐCĐ BT 2024

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...