MST: ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Điều lệ công ty được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung ngày 20/05/2021

File đính kèm: Điều lệ MST

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...