MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022.

Ngày 28/06/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Chi tiết: cbtt nq08

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...