MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA MST ĐỂ ĐẢM BẢO CHO CÁC NGHĨA VỤ TRÁI PHIẾU DTI

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư MST để đảm bảo cho các nghĩa vụ trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung phát hành, theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

Chi tiết: CBTT NQ13

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...