MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Ngày 03/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư MST họp, thống nhất ra Nghị quyết Hội đồng quản trị quyết định về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

File đính kèm: cbtt nq 11

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...