MST: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên; Tài liệu được thông qua Đại hội; cung cấp thông tin Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát.

File đính kèm: BB,NQ ĐHĐCĐ thuong nien 2021Tai-lieu-DHDCD-thuong-nien-2021

CCTT Ngo Viet Hau và  CCTT Phan Thi Lan

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...