MST: CÔNG BỐ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày 29/06/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư MST ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính với Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Nội dung như sau:

  • Kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022;
  • Kiểm toán BCTC năm 2022;
  • Hợp đồng kiểm toán số: 18/2022/UHYHN-HĐKT;
  • Ngày ký: 29/06/2022.
  • File đính kèm: CBTT 61
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...