MST: CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư MST được thông qua theo nghị quyết hợp lệ của ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 28/4/2022 và được sửa đổi bổ sung ngày 29/4/2022.

File đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1QW-psl4WVx-wacmZdiM2PN2WurL8a_6g/view?usp=sharing

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...