MST: CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ 2022

Ngày 28/04/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư MST đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên; Tài liệu được thông qua Đại hội; cung cấp thông tin Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát.

BB, NQ ĐHĐCĐ: BB, NQ ĐHĐCĐ 2022

Tài liệu được thông qua: TL ĐHĐCĐ 2022

CCTT TV.HĐQT: CCTT Trịnh Văn Hưng

CCTT TV.BKS: CTTT Vũ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thúy

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...