Báo cáo quản trị 2017

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.II.Hội đồng quản trị.III Ban kiểm soát .IV.Đào tạo về quản trị công ty.V.Danh sách về người liên quan của công ty niêm yết theo qui định tại khoản 34 Điều 36 Luật chứng khoán.VI.Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.VII.Các vấn đề lưu ý khác.

BCQT nam 2017

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...